Audyt energetyczny

Energia i jej zużycie jest czynnikiem warunkującym sprawne działanie przedsiębiorstwa. Monitorowanie ścieżek przepływu energii jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia jej efektywnego wykorzystania. Niestety, identyfikacja elementów ciągu technologicznego czy procesu, w którym energia jest tracona lub nie jest wykorzystywana optymalnie jest zadaniem trudnym, nawet dla pracowników na co dzień zajmujących się zagadnieniami energetyki w zakładzie.

Naszą oferta obejmuje zagadnienia:

  • Identyfikacji ścieżek przepływu energii w zakładzie (dot. energii elektrycznej i cieplnej oraz medium transferowych)
  • Wyznaczenia punktów największego poboru energii oraz czasowego profilu zużycia energii.
  • Analiza możliwości wprowadzenia zmian technologicznych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej zakładu, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Analiza ta obejmuje oszacowanie źródeł oraz możliwości wykorzystania energii odpadowej, określenie opłacalności inwestycji w alternatywne źródła energii oraz technologie umożliwiające odzysk energii, analizę możliwości wprowadzenia (często bardzo prostych) zmian technologicznych w zależności od charakteru parku maszynowego, które pozwolą na  wzrost efektywności wykorzystania energii, wskazanie możliwych źródeł pozwalających na pozyskanie środków dofinansowujących określone inwestycje.
  • Dysponujemy również certyfikowanym sprzętem do wykonywania analiz jakości energii elektrycznej dostarczanej do zakładu, która niejednokrotnie może mieć wpływ na efektywność pracy urządzeń dużej mocy.

Wykonanie audytu energetycznego niesie ze sobą liczne korzyści dla zakładu przemysłowego. Przede wszystkim pozwala na podjęcie działań pozwalających na powstanie oszczędności w zakresie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. W dłuższej perspektywie audyt pozwala na wdrożenie efektywnego planu zarządzania energią w zakładzie, wraz z długofalowym horyzontem inwestycyjnym w tym zakresie. Wszystkie te działania mają na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych zakładu, co ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy. Niemniej istotną zaletą jest obniżenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, poprzez obniżenie wynikowej emisji związków szkodliwych do atmosfery. Stanowi to potwierdzenie świadomego podejścia przedsiębiorstwa do zagadnień ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, co ma istotny wpływ na pozytywny wizerunek firmy. Może on zostać wykorzystany zarówno w celach marketingowych, jak również w trakcie starania się o dofinansowanie działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej w ramach licznych dostępnych instrumentów finansowych (instrumenty krajowe: WFOŚiGW, Białe Certyfikaty, instrumenty zagraniczne: Horyzont 2020).

Oferujemy także przygotowanie firmy do wdrożenia certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią (SZE) zgodnego z normą ISO 50001. Pracownicy firmy Enetech są certyfikowanymi audytorami wiodącymi normy ISO 50001. Wdrożenie SZE może być rozumiane jako sformalizowanie działań zaproponowanych w ramach audytu energetycznego.