Opłacalna fotowoltaika

Rosnący popyt na energię pochodząca ze źródeł odnawialnych ma wpływ na stan sieci dystrybucyjnej. Priorytetem operatora sieci jest zapewnienie jakości energii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z kolei celem prosumenta jest sprzedaż energii do sieci dystrybucyjnej. Przy rosnącym współczynniku penetracji sieci (stosunek ilości jednostek fotowoltaicznych do ilości odbiorców energii) ze względu na brak bilansu w sieci prosument nie wykorzysta potencjału swojej instalacji. Rozwiązanie problemu prosumenta przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu dla jakości energii możliwe jest poprzez sterowanie ilością energii oddawanej do sieci przez prosumenta. Poprzez badanie tylko jednego parametru jakim jest napięcie sieci w punkcie przyłączenia możliwe jest stworzenie interfejsu prosument-sieć zapewniającego maksymalna odsprzedaż energii oraz utrzymanie wskaźników jakościowych energii w danej sieci. Co więcej wspólny system zarządzający dla grupy prosumentów pozwala na równy udział strat w rozpatrywanej grupie.