Odzysk ciepła odpadowego

Jednym z najnowszych rozwiązań w ramach odzysku ciepła odpadowego jest transport ciepła odpadowego na niewielkie odległości (do 30 km) za pomocą kontenerów wypełnionych materiałem zmiennofazowym PCM (z ang. Phase Change Material). Nasza firma jest pierwszą w Polsce, która oferuje kompleksową usługę wdrożenia tej technologii: od wykonania studium wykonalności, wraz z określeniem zakresu inwestycji oraz czasu zwrotu, przez projekt instalacji, aż do jej wykonania i integracji z aktualnie wykorzystywanym systemem ciepłowniczym zakładu.

W podejściu tradycyjnym energia cieplna musi być wykorzystywana w tym samym miejscu oraz czasie w którym została wytworzona. W przypadku cieplnej energii odpadowej, kiedy wykorzystanie jej całej dostępnej ilości nie jest możliwe na terenie przedsiębiorstwa, można zastosować system jej magazynowania oraz transportu do obiektów na zewnątrz zakładu. Transport za pomocą infrastruktury przesyłowej, jest nieopłacalny poniżej pewnych granicznych ilości dobowych przesyłanej energii. Zmagazynowana energia może być jednak transportowana do obiektów, które są umiejscowione w niewielkiej odległości od miejsca jej wytworzenia (w zależności od warunków, jako granicę opłacalności przyjmuje się 30 km) z wykorzystaniem transportu drogowego. Schemat ideowy takiej instalacji został zobrazowany na poniższym rysunku.

Na rysunku przedstawiony został schemat ideowy instalacji magazynowania oraz transportu energii cieplnej wykorzystującej materiały zmiennofazowe PCM

Schemat instalacji magazynowania oraz transportu energii cieplnej opartej na PCM

Według przedstawionej koncepcji ciepło transportowane jest do odbiorcy końcowego za pomocą kontenerów, pozostawianych na czas ich rozładowania. W tym czasie drugi kontener napełniany jest w stacji załadowczej. Zarówno dysponent nadwyżki energii oraz odbiorca końcowy odnoszą korzyści. Odbiorca obniża koszty uzyskania 1kWh ciepła. Dysponent energii odnosi korzyść ekonomiczną ze sprzedaży energii. W przypadku transportu ciepła pomiędzy obiektami należącymi do jednego przedsiębiorstwa obniżane są koszty dostaw ciepła oraz energochłonność zakładu. Rozwiązanie to jest więc opłacalne zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, które chcą transportować cieplną energię odpadową pomiędzy własnymi, oddalonymi obiektami, jak również dla mniejszych firm dysponujących nadmiarową ilością ciepła odpadowego, które może być zaoferowane odbiorcom zewnętrznym.