Data: 7 kwietnia 2022

Audyt – energetyczna szansa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa niejednokrotnie rozpatrywany jest z perspektywy obowiązku a nie szansy. Z jednej strony ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, którym objęto dużych przedsiębiorców tj. takich którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników, lub osiągnęli roczny obrót większy niż 50 mln EUR oraz suma bilansu aktywów przedsiębiorstwa przekroczyła 43 mln EUR. Dane te rozpatrywane są w perspektywie dwóch ostatnich lat obrotowych. Z drugiej jednak strony należy spojrzeć na audyt bardziej przychylnym okiem jako szansa do poprawy efektywności energetycznej w kontekście zużycia energii, które w konsekwencji przekłada się na koszty ponoszone przez firmy.

Wraz z rozwojem firm, rosną również koszty prowadzenia działalności. Coraz częściej w firmach powstają różnego rodzaju komórki, których zadaniem jest optymalizacja kosztów. W większości mówimy o optymalizacji kosztów rzeczy identyfikowalnych, materialnych np. zakupów materiałów, ilości zużywanych materiałów, efektywności sprzedaży, kosztów stałych przedsiębiorstw. Natomiast koszty energii rozpatrywane są w kontekście wyłącznie wysokości rachunków oraz optymalizacji jego źródeł (np. zmiana źródeł światła na bardziej energooszczędne). Problem wbrew pozorom znajduje się głębiej. Znajduje się w zasobach, które wykorzystujemy w działalności, instalacjach, które doprowadzają prąd czy kubaturze budynków.

Odpowiedzią na optymalizację tych kosztów jest audyt energetyczny. Istotą audytu jest przeprowadzenie dokładnej analizy trzech obszarów: budynków, instalacji przemysłowych i transportu. Dokładna inwentaryzacji stosowanego parku technologicznego, instalacji przemysłowych czy środków transportu, umożliwia identyfikację obszarów o podwyższonym stopniu zużycia energii. Zidentyfikowane problematyczne obszary są punktem wyjścia do opracowania polityki energetycznej przedsiębiorstwa lub aktualizacji istniejącej.

W konsekwencji audyt energetyczny dostarczy informacji o obszarach o dużym zużyciu energii oraz przedstawi plan poprawy, a w konsekwencji wpłynie na spadek kosztów. Na tej podstawie niejednokrotnie przedsiębiorca otrzymuje informacje, które może wykorzystać do negocjacji cen i taryf u dostawców energii elektrycznej, ciepła czy gazu.

Inwestycje w nowy park maszynowy są dla przedsiębiorstw dużym wyzwaniem. Natomiast na podstawie raportu energetycznego otrzymujemy syntetyczne informacje, które obszary w pierwszej kolejności są wysoce energetycznie kosztowne. Zatem przy budowaniu strategii długoterminowej warto wykorzystać dane z audytu energetycznego, gdzie wskazane będą obszary modernizacji wymagające większych nakładów finansowych (modernizacja urządzeń, instalacja nowych rozwiązań technologicznych), jak również rekomendacje niskokosztowych (zarządzanie instalacjami wewnętrznymi, użytkowanymi urządzeniami biurowymi) lub bezkosztowe (edukacja pracowników w tematyce efektywności energetycznej).

Jak widać, audyt energetyczny to nie tylko dokument wymagany przez ustawodawcę, to narzędzie do optymalizacji kosztów, usprawniania procesów produkcji czy zwiększenia efektywności.

Autor: Joanna Kłapyta

Bibliografia: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Marzena HAJDUK-STELMACHOWICZ, Audyt energetyczny przedsiębiorstw jako wyzwanie w kontekście poprawy efektywności energetycznej
https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/audyt-energetyczny