Data: 4 kwietnia 2024

Kredyt ekologiczny – nowy nabór wniosków

25 kwietnia 2024 rusza kolejna edycja naboru wniosków o udzielenie Kredytu Ekologicznego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Jest to druga edycja programu, który był popularny wśród polskich przedsiębiorców i pozwolił skutecznie wprowadzić zmiany mające pozytywny wpływ zmniejszenie zużycia energii.

II nabór wniosków

Od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps mogą składać wnioski
o dofinansowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury. Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

Wsparcie ma formę premii ekologicznej – dofinansowania stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji – wypłacanej przez BGK. Kredyt ekologiczny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi
w przedsiębiorstwie.

Na stronie BGK można znaleźć dokumenty, w których przedstawiony jest regulamin II edycji konkursu, gdzie wyjaśnione są kryteria wyboru projektów oraz znajdują się wszystkie załączniki, niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku.

Pierwszy a drugi nabór

Główne założenia programu Kredyt ekologiczny nie uległy zmianie i nabór
w drugiej edycji będzie przebiegał podobnie. Kryteria oceny wniosków i wymogi audytów różnią się w nieznacznym stopniu. Ze zmian, które zostały wprowadzone w drugiej edycji naboru i mają istotny wpływ na ocenę wniosków jest zapis dotyczący przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jak czytamy w Przewodniku
w zakresie przygotowana dokumentu audytu dla działania 3.01.FENG Kredyt ekologiczny:

Pomoc musi prowadzić do poprawy charakterystyki energetycznej budynku pod względem energii pierwotnej o co najmniej:

  • 20 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku renowacji istniejących budynków lub,
  • 10 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku działań renowacyjnych dotyczących instalacji lub wymiany tylko jednego rodzaju elementów budynku zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE.

Oznacza to, że nie modernizacje w obszarze termomodernizacji budynków nie będą mogły obejmować jedynie drobnych zmian, które dotychczas można było wykorzystać, aby stosunkowo niskimi nakładami finansowymi zwiększyć oszczędności energii.

Kryteria oceny wniosków

Regulamin konkursu Kredyt ekologiczny, jak każdy program krajowy lub europejski zawiera szereg wymagań, które powinien spełnić wnioskodawca, aby otrzymać pomoc finansową. Większość z nich jest warunkami formalnymi i obligatoryjnymi dotyczącymi samego wniosku, a jednym z istotnych aspektów w tym obszarze jest wymóg wykonania co najmniej jednego audytu termomodernizacyjnego. Zapis ten nie obliguje wnioskodawcy do wykonania termomodernizacji (o ile nie wynika ona z dokumentu audytu), lecz samo opracowanie musi być sporządzone, nawet jeżeli wniosek o dofinansowanie odnosi się do modernizacji maszyn, czy modernizacji kotłowni.

Głównym aspektem decydującym o otrzymaniu finansowania jest fakt, że “inwestycja musi przynieść oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu“. W tym miejscu należy również pamiętać o zapisie: “Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania nie mogą dotyczyć inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.“.

Wsparcie Enetech

Jako firma specjalizująca się w doradztwie energetycznym, możemy wykonać dla Twojego przedsiębiorstwa audyt efektywności energetycznej, który stanowi jeden
z obowiązkowych załączników do wniosku o Kredyt Ekologiczny. Rzetelnie przeprowadzimy analizę oszczędności zużycia energii wynikających z planowanych inwestycji,
a także zadbamy, aby dokument audytu zawierał wszystkie wymagane elementy. Wykonaliśmy szereg opracowań na potrzeby wniosków w pierwszej edycji, a żaden ze sporządzonych audytów nie został oceniony negatywnie, a nawet nie wymagano wyjaśnień. Współpracujemy z firmami zajmującymi się kompleksową obsługą wniosków pod kredyt ekologiczny i dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie dotacji. Złóż z nami wniosek o Kredyt ekologiczny bez trudu
i zbędnego stresu.