Data: 12 stycznia 2024

Kredyt ekologiczny – szansa dla Twojego przedsiębiorstwa

Kredyt ekologiczny FENG to instrument wsparcia przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw small mid-caps oraz mid-caps. Ogólnym celem działania jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Wsparcie ma formę premii ekologicznej – dofinansowania stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji – wypłacanej przez BGK. Kredyt ekologiczny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie, w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Czym jest kredy ekologiczny?

Tak jak już wspomniano, kredyt ekologiczny to wsparcie finansowe przyznawane firmom sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które planują przeprowadzić modernizację istniejącej infrastruktury (np. budynków, maszyn i urządzeń).  Efektem podejmowanych działań musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o co najmniej 30% w stosunku do obecnego zużycia. Realizacja inwestycji opisana m.in. we wniosku o dofinansowanie oraz dokumencie audytu musi być związana z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez:

  • Termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego. Budowa lub rozbudowa budynku, lub jego części, jest wykluczona.
  • Modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego;
  • Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu. Instalacja OZE musi wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze, który odpowiada zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja związana z instalacją OZE nie może dotyczyć produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię. W każdym przypadku obowiązkowe jest przeprowadzenie audytu energetycznego, dzięki któremu uzasadniona zostanie potrzeba oraz zakres planowanych rozwiązań.

Poziom dofinansowania w kredycie ekologicznym jest oparty o mapę pomocy regionalnej, określającej, które regiony kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Kredyt ekologiczny – II nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) zaplanował w 2024 roku dwa nabory wniosków na bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji skupiających się na poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Pierwszy z nich miałby ruszyć 25.04.2024 r. Budżet konkursu wynosi 660 mln PLN.

Wszystkie wnioski podlegają szczegółowej ocenie ekspertów. Ocena projektów odbywa się dwuetapowo:

  • etap 1 – ocena formalna
  • etap 2 – ocena merytoryczna

Dla każdego etapu oceny przewidziane są oddzielne zestawy kryteriów. Kryteria wyboru projektów są obligatoryjne (oceniane TAK/NIE).  Projekty, który nie spełnią tych kryteriów zostaną odrzucone. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru projektów są udostępnione na stronie BGK.

Po raz pierwszy konkurs odbył się w 2023 roku. Do BGK spłynęło ponad 300 wniosków o dofinansowanie. Do drugiego etapu konkursu – oceny merytorycznej – zostało zakwalifikowanych 281 projektów, ale tylko 112 spełniło wszystkie kryteria oraz zdobyło wymaganą liczbę punktów, dzięki czemu otrzymało dofinansowanie.

Naszym zdaniem

Już od momentu pojawienia się informacji o pojawieniu się Kredytu ekologicznego śledziliśmy na bieżąco rozwój sytuacji. Od samego początku martwiło nas, że regulamin oraz wszystkie procedury dotyczące ubiegania się o dofinansowanie i sporządzania audytów ukazują się po prostu za późno względem terminów składania wniosków, co spowodowało spore zamieszanie w branży. W naszym odczuciu, regulamin konkursu, a w szczególności wymogi dotyczące sporządzania audytów zostały zaczerpnięte z innych konkursów i ustaw, bez ich poprawnego zdefiniowania oraz dostosowania do potrzeb projektu. Przykładem tego była terminologia stosowana w dokumentacji, która pozostawiała pole do interpretacji kiedy i jaki rodzaj audytu energetycznego jest wymagany. Ostatecznie BGK dopiero w odpowiedziach na pytania określił precyzyjnie w jakich sytuacjach konieczny jest jaki rodzaj audytu energetycznego.

Dosyć niejasne było również podejście pod względem zapisu dotyczącego obowiązkowego wykonania Audytu termomodernizacyjnego. Zasadność przeprowadzenia termomodernizacji miała wynikać z dokumentu audytu. Z punktu widzenia beneficjentów, sam ten zapis budził już pewną wątpliwość odnośnie składania wniosku, ponieważ w przypadku znacznej części firm, inwestycje zwiększające efektywność energetyczną nie miały żadnego związku z budynkami, a z procesami prowadzonymi w przedsiębiorstwie, jednak wymóg jest, więc należy się dostosować. Kolejnym kłopotliwym pytaniem było określenie, czy termomodernizacja jest uzasadniona i czy powinna być wykonana. Nawet dla świeżo wybudowanego budynku, dobrze ocieplonego i spełniającego wymogi dołożenie kolejnej warstwy izolacji cieplnej poprawi wynik energetyczny, tylko, że nie ma to żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Tutaj BGK nie postawiło jasnych kryteriów, więc odpowiedzialność spoczywała na audytorach i to oni wraz z przedsiębiorcą podejmowali decyzję o zasadności wykonania termomodernizacji. My stawiamy rozsądek na pierwszym miejscu.

W powyżej opisanym przypadku przynajmniej możliwe jest wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku, ale co jeżeli planowana inwestycja sprowadza się do montażu magazynu energii elektrycznej (zabudowa kontenerowa, bez budynku) do wolnostojącej farmy PV? Niech to pytanie zostanie otwarte.

Można wymieniać jeszcze wiele problemów i mankamentów projektu i pewnie po przeczytaniu tego zastanawiasz się, czy ma sens ubiegać się o dofinansowanie w Kredycie ekologicznym. I tutaj musimy powiedzieć, że TAK. Może i jest sporo niejasności, ale dzięki pierwszej edycji wiele udało się rozwiać. Co więcej duża część z nich odnosi się do samej procedury audytu, za którą odpowiadają audytorzy. Jest szansa, że kolejna edycja będzie udoskonalona i mniej będzie niejasności. Teraz wiemy do kogo się zwrócić z pytaniami, tak żeby później można było powołać się na odpowiedzi z BGK.

Wsparcie Enetech

Jako Enetech wykonamy audyty energetyczne dla Twojego przedsiębiorstwa. Rzetelnie przeprowadzimy analizę oszczędności zużycia energii wynikających z planowanych inwestycji, a także zadbamy, aby dokument audytu zawierał wszystkie wymagane elementy.

Dzięki doświadczeniu z poprzedniej edycji wiemy już, z jakimi problemami możemy się zetknąć i jak interpretowane są niejasności w regulaminie konkursu. W pierwszym naborze wniosków, dofinansowanie uzyskały przedsiębiorstwa, które zaufały naszym doradcom.

Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów lub skonsultować swój projekt.