Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Enetech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-351) przy ulicy Zielony Most 6/15.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • w formie pisemnej na adres: Enetech sp. z o.o. ul. Zielony Most 6/15, 31-351 Kraków
 • pocztą elektroniczną na adres email: office@enetech.com.pl.

Przetwarzanie danych zgodnie z przepisami

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Nasze działania  przy przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, skupiają się na trosce o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez niezbędny okres.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Prowadząc działalność gospodarczą i zawierając umowy handlowe, pozyskujemy od dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (m.in. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Nasze działania opierają się o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności umożliwienie prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy handlowej.

W celu realizacji działalności przetwarzane dane są również z wykorzystaniem innych kanałów takich jak: poczty email, drogą MMS / SMS lub telefonicznie w celu oferowaniu naszych produktów i usług. Podstawą prawną prowadzania działań o charakterze marketingowym i  przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe są również przetwarzane w przypadku osób odwiedzających nasze profile / kanały w portalach społecznościowych (LinkedIn, YouTube, Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram). Dane te są przez nas przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o naszej działalności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co znajduje odzwierciedlenie w promowaniu naszej marki na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych

Masz prawo żądania:

 • dostępu do treści Twoich danych;
 • uzyskania kopii Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych;
 • usunięcia Twoich danych, w przypadku:
  • wycofania Swoją zgodę na ich przetwarzanie,
  • gdy Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania umowy;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw możesz zgłosić:

w formie pisemnej na adres: Enetech sp. z o.o. ul. Zielony Most 6/15, 31-351 Kraków

pocztą elektroniczną na adres email: office@enetech.com.pl.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi.

Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych i audytowych, księgowych lub podwykonawcą np. agencją marketingową. Twoje dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W przypadku mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Dane nie są przekazywane poza EOG.